عکس کاور خود را تغییر دهید
مدیر سایت
عکس کاور خود را تغییر دهید
در این سایت منظور ما از بازیهای چند نفره، بازی های لوکال (آفلاین) هستند که چند نفر می توانند روی یک کامپیوتر با هم بازی کنند. تمام بازی های معرفی شده در این سایت چنین خاصیتی دارند.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است